Czynniki i procesy resilience wśród dzieci krzywdzonych

Anna Borucka, Krzysztof Ostaszewski

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych pojęć związanych z koncepcją resilience oraz wybranych wyników badań nad procesami i czynnikami resilience w wśród dzieci, które doświadczyły w swoim życiu poważnych przeciwności losu. Badania nad fenomenem resilience wniosły cenny wkład w wiedzę na temat mechanizmów i procesów adaptacyjnych człowieka oraz przyczyniły się do rozwoju strategii wspierających prawidłowy rozwój psychospołecznych dzieci z grup podwyższonego ryzyka.