Przyczyny prób samobójczych u młodzieży w wieku 14-18 lat

Autorka Marta Makara-Studzińska

Psychiatria 2013;10(2):76-83.

Z roku na rok systematycznie wzrasta liczba zamachów samobójczych wśród młodzieży, a także obniża się próg wiekowy osób podejmujących próby samobójcze. Jednostki te kierują się różną motywacją, a samobójstwo często poprzedzają traumatyczne zdarzenia. Cel pracy. Celem niniejszej pracy było określenie przyczyn prób samobójczych młodych niedoszłych samobójców oraz dokonanie charakterystyki wybranych elementów struktury aktu próby samobójczej. Materiał i metody. Grupa badanych po próbie samobójczej obejmowała 100 osób. Wykorzystano kwestionariusz ankiety oraz standardowy kwestionariusz — skalę depresji Becka.

Stwierdzono, że przyczyną prób samobójstw wśród młodzieży są problemy w środowisku rodzinnym, grupie rówieśniczej i relacjach damsko-męskich, poczucie osamotnienia, niepowodzenia szkolne, niekorzystne zmiany społeczno-ekonomiczne. Próbę samobójczą bardzo często poprzedzały zdarzenia traumatyczne w rodzinie i wśród rówieśników, a młodzież przejawiała wiele form zachowań patologicznych. Poziom depresji respondentów podejmujących próby samobójcze ocenianej skalą depresji Becka wskazywał na depresję umiarkowaną i znaczną.

Niniejsze wyniki mogą być wykorzystywane do konstruowania strategii, programów i grup wsparcia dla młodzieży ze skłonnościami suicydalnymi.